021-28422910
info@utiran.com
  • آزمون آنلاین زیست شناسی

سمپادی‌ها باز هم مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند

جمعی از دانش‌آموزان مدرسه سمپاد فرزانگان ۸ امروز در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کرده بودند، این دانش‌آموزان که

ادامه مطلب