021-28422910
info@utiran.com

خدافظی با آزمون های سمپاد | امسال آزمون سمپاد برگزار نمی شود

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره برگزاری آزمون ورودی پایه هفتم مدارس سمپاد اظهار کرد:‌

ادامه مطلب