021-28422910
info@utiran.com

نمونه سوال پیام نور درس فیزیولوژی ورزشی ۱ + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس فیزیولوژی ورزشی ۱ – تابستان ۹۲

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس فیزیولوژی انسانی ۲ + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس فیزیولوژی انسانی ۲ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس فوتبال ۱ + پاسخنامه تستی و تشریحی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس فوتبال ۱ – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس فناوری آموزشی + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس فناوری آموزشی – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس علم تمرین ۲ + پاسخنامه تستی و تشریحی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس علم تمرین ۲ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس علم تمرین ۱ + پاسخنامه تستی و تشریحی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس علم تمرین ۱ – تابستان ۹۴

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس شنا عملی ۱ + پاسخنامه تستی و تشریحی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس شنا عملی ۱ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اندازه گیری در تربیت بدنی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اندازه گیری در تربیت بدنی –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس سنجش و اندازه گیری کاربردی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس سنجش و اندازه گیری کاربردی –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس قوانین آموزش و پرورش + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس قوانین آموزش و پرورش – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس زبان تخصصی برنامه ریزی درسی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس زبان تخصصی برنامه ریزی درسی –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس زبان آموزی + پاسخنامه تستی و تشریحی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس زبان آموزی – تابستان ۹۲ +

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس ریاضی مقدماتی + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس ریاضی مقدماتی – تابستان ۹۲ +

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روشهای ارزشیابی آموزش + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روشهای ارزشیابی آموزش – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روشها و فنون تدریس + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روشها و فنون تدریس – تابستان

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روش تدریس مهارت خواندن + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روش تدریس مهارت خواندن – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روش تدریس تربیت بدنی + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روش تدریس تربیت بدنی – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روش تدریس پیشرفته + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روش تدریس پیشرفته – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روانشناسی عمومی + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روانشناسی عمومی – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روانشناسی تربیتی + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روانشناسی تربیتی – نیم سال دوم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روانشناسی آموزش خواندن + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روانشناسی آموزش خواندن – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روانشاسی شخصیت + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روانشاسی شخصیت – تابستان ۹۴ +

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روان شناسی زبان + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روان شناسی زبان – تابستان ۹۴

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روان شناسی رشد + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روان شناسی رشد – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس روابط انسانی در سازمانهای آموزشی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس روابط انسانی در سازمانهای آموزشی –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس رشد و تکامل حرکتی + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس رشد و تکامل حرکتی – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس راهنمایی تحصیلی و شغلی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس راهنمایی تحصیلی و شغلی – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس دو میدانی ۲ + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس دو میدانی ۲ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس دو میدانی ۱ + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس دو میدانی ۱ – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس درآمدی برنقش هنر + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس درآمدی بر نقش هنر در مدارس

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس درآمدی برنقش ادبیات + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حقوق ورزشی + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حقوق ورزشی – نیم سال دوم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حرکت شناسی ورزشی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حرکت شناسی ورزشی – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حرکت درمانی + پاسخنامه تستی و تشریحی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حرکت درمانی – تابستان ۹۴ +

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حرکات ورزشی و سرودهای خاص + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حرکات ورزشی و سرود های خاص

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس حرکات اصلاحی + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس حرکات اصلاحی – تابستان ۹۴ +

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس جریان های فکری و عاطفی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس جریان های فکری و عاطفی رایج

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس جامعه شناسی عمومی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس جامعه شناسی عمومی – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس کاربرد مواد و وسایل آموزشی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس تهیه و کاربرد مواد و وسایل

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس تنیس روی میز عملی خواهران + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس تنیس روی میز عملی خواهران –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس تنیس روی میز عملی ۱ + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس تنیس روی میز عملی ۱ –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس تکنولوژی آموزشی + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس تکنولوژی آموزشی – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس تربیت بدنی و ورزش معلولین + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس تربیت بدنی و ورزش معلولین –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس تربیت بدنی در مدارس + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس تربیت بدنی در مدارس – تابستان

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس تاریخ تربیت بدنی + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس تاریخ تربیت بدنی – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس بهداشت ورزشی + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس بهداشت ورزشی – نیم سال دوم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس بهداشت مدارس + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس بهداشت مدارس – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس بسکتبال ۲ + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس بسکتبال ۲ – نیم سال دوم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس بسکتبال ۱ + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس بسکتبال ۱ – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس بدمینتون ۱ + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس بدمینتون ۱ – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آناتومی انسانی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آناتومی انسانی – تابستان ۹۴ +

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آموزش و پرورش تطبیقی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آموزش و پرورش تطبیقی – تابستان

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آموزش و پرورش پیش دبیستانی و دبستانی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آموزش و پرورش پیش دبیستانی و

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آموزش هنر در دوره ابتدایی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آموزش هنر در دوره ابتدایی –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آموزش بزرگسالان + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آموزش بزرگسالان – تابستان ۹۴ +

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آمار توصیفی + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آمار توصیفی – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آمادگی جسمانی ۲ خواهران + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آمادگی جسمانی ۲ خواهران – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اقتصاد آموزش و پرورش + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اقتصاد آموزش و پرورش – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره تحصیلی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول و فلسفه تربیت بدنی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول و فلسفه تربیت بدنی –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول مدیریت آموزشی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول مدیریت آموزشی – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول فلسفه آموزش و پرورش + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول فلسفه آموزش و پرورش –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول حسابداری رشته علوم تربیتی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول حسابداری رشته علوم تربیتی –

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول تعلیم و تربیت + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول تعلیم و تربیت – نیم

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول بهداشت و کمک های اولیه + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول بهداشت و کمک های اولیه

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول برنامه ریزی آموزشی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول برنامه ریزی آموزشی – تابستان

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اصول آموزش بزرگسالان + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اصول آموزش بزرگسالان – نیم سال

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آشنایی با کامپیوتر + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آشنایی با کامپیوتر – تابستان ۹۴

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس آسیب شناسی ورزشی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس آسیب شناسی ورزشی – تابستان ۹۴

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس ارزشیابی پیشرفته تحصیلی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس ارزشیابی پیشرفته تحصیلی – تابستان ۹۴

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس ادبیات کودکان + پاسخنامه تستی

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس ادبیات کودکان – نیم سال اول

ادامه مطلب

نمونه سوال پیام نور درس اخلاق اسلامی اصلی + پاسخنامه

برای دانلود روی گزینه مورد نظر کلیک کنید نمونه سوال پیام نور – درس اخلاق اسلامی اصلی – نیم سال

ادامه مطلب