021-28422910
info@utiran.com
 • نمونه سوالات مدارس

معرفی رشته آمار | زمینه های شغلی

آمار

دیباچه: چند سال پیش مجله “Science “به دنبال یک نظرخواهی از دانشمندان علوم مختلف ۲۰ کشف و اختراع مهم قرن بیستم را معرفی کرد.که در میان این اختراعات و اکتشافات علم آمار نیز پس از اختراعات مهمی مثل ترانزیستور و کامپیوتر و قبل از لیزر قرار داشت. / معرفی رشته آمار | زمینه های شغلی

البته حضور علم آمار در این فهرست چیز عجیبی نیست چون جهان امروز، جهان مدیریت اطلاعات است و بخش عظیم اطلاعات نیز در هر علم، رشته، سازمان یا مرکز شامل اعداد و ارقام میشود که درمرحله جمع آوري و تجزیه و تحلیل این اعداد و ارقام علم آمار مورد نیاز است. براي مثال هنگام آزمایش تأثیر یک داروي جدید، انتخاب یک نوع بذر در بین بذرهاي مختلف، مقایسه کیفیت دو روش تدریس در آموزش زبان، کنترل کیفیت محصولات، تعیین حق بیمه، پیشبینی نرخ ارز، نظرسنجی و پیشبینی انتخابات،تعیین نرخ بیکاري، تعیین شاخص هزینه خانوار، تأثیر و رابطه افسردگی بر تحصیل نیاز به تحقیقات آماري داریم.

اما علم آمار که حضور بسیار گستردهاي در زندگی ما دارد، چیست؟ علم آمار به زبان ساده، پیش گویی براساس اعداد و ارقام است.

به عبارت دیگر یک آماردان میتواند براساس مجموعه اطلاعات عددي و بر مبناي مدل هاي ریاضی و مدل هاي نظریه احتمال، پیشگویی کند؛ یعنی به یاري اطلاعات گذشته، نحوه رفتار یک فرآیند را پیش بینی نماید.

از همین رو میتوان گفت که علم آمار نتیجه گیري از جزئیات و یا رسیدن از جزء به کل است.

کار علم آمار کمک به تفکر علمی است و آمارشناس کسی است که مشاهده میکند و اطلاعاتی به دست می آورد و سپس با اطلاعات به دست آمده، اتفاقات و حوادث را پیش بینی میکند.

معرفی رشته آمار | زمینه های شغلی

تواناییهاي لازم :

در یک نظرخواهی که از ۱۲ استاد و ۱۳۲ دانشجوي آمار دانشگاه هاي کشور انجام گرفته است، ۱۰ استاد و ۹۹ دانشجو، قوي بودن در علم ریاضی را براي موفقیت در رشته آمار ضروري دانسته اند.

چون مباحثی که در علم آمار مطرح می شود با ریاضیات ارتباطی تنگاتنگ دارد و در واقع علم آمار یکی از شاخه هاي مهم از علم ریاضیات است.

بنابراین دانشجوي آمار باید در درس ریاضی قوي باشد و ابتکار و توانایی تجزیه و تحلیل و حل مسائل ریاضی را داشته و به آموزش و یادگیري علوم کامپیوتر علاقه مند باشد.

معرفی رشته آمار | زمینه های شغلی

موقعیت شغلی در ایران :

بیشتر سازمان هاي دولتی از آمار براي ارائه ارقام و اعدادي که مربوط به فعالیت هاي واحدهایشان میشود، استفاده میکنند و چون این کار را چندان تخصصی نمیدانند به جاي به کارگیري کارشناسان آمار از افرادي بهره میبرند که آشنایی مختصري با این علم دارند.

در حالی که اکثر برنامه ریزي هاي زیربنایی کشور را میتوان با استفاده از روش هاي پیشرفته آمار انجام داد.

البته گمنام بودن علم آمار و کاربردهاي آن در جامعه، مانع از جذب فارغ التحصیلان رشته آمار نشده است بلکه بسیاري از استادان و دانشجویان این رشته معتقد هستند که فارغ التحصیلان آمار کمتر با مشکل بیکاري روبرو میشوند.

فارغ التحصیلان این رشته میتوانند در

 • سازمان برنامه و بودجه
 • مرکز آمار ایران
 • بانکها
 • ادارات بیمه
 • مراکز صنعتی و کارخانجات 
 • واحدهاي آماري وزارتخانه هاي مختلف همچون جهاد کشاورزي، کار، بهداشت، اقتصاد و امور دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی

و به طور کلی در هر مرکزي که نیاز به جمعآوري و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دارد،مشغول به کار شوند.

معرفی رشته آمار | زمینه های شغلی

درسهاي این رشته در طول تحصیل :

دروس پایه :

 • ریاضی عمومی
 • مبانی اقتصاد
 • مبانی جامعه شناسی
 • مبانی جمعیت شناسی 
 • فیزیک پایه 
 • آمار و احتمال 
 • روشهاي آماري
 • مبانی ریاضی

دروس تخصصی :

 • ریاضی براي آمار
 • جبر خطی براي آمار
 • آنالیز ریاضی 
 • مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 
 • احتمال و کاربرد آن 
 • آمار ریاضی
 • روش هاي ناپارامتري 
 • رگرسیون
 • طرح آزمایش ها
 • روش هاي نمونه گیري
 • فرآیندهاي تصادفی
 • سري هاي زمانی
 • زبان تخصصی 
 • روش هاي پیشرفته آماري 
 • روش هاي چند متغییري گسسته
 • روش هاي چند متغییري پیوسته
 • محاسبات آماري با کامپیوتر  
 • کنترل کیفیت آماري
 • پروژه

 

منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *