021-28422910
info@utiran.com
  • نمونه سوالات مدارس

مجموعه علوم جغرافیا | معرفی رشته | منابع و ضرایب (کارشناسی ارشد)

معرفی

معرفی رشته مجموعه علوم جغرافیایی ۱۱۰۲

موضوع این رشته تحصیلی:

جغرافیا در مقطع کارشناسی در چهار شاخه اصلی جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، کارتوگرافی و جغرافیا سیاسی – نظامی ارائه می شود و هر یک از گرایشهای جغرافیای طبیعی و انسانی دارای گرایشهای متعددی هستند. البته تفاوت هر گرایش با گرایش دیگر تنها در ۸ واحد تخصصی است و به همین دلیل بسیاری از دانشگاهها در دفترچه راهنمای آزمون سراسری، گرایشهای موجود در دانشگاه خود را ذکر نکرده و تنها به شاخه های اصلی جغرافیا که در آن دانشگاه تدریس می شود، اشاره نموده اند.

شاخه جغرافیای طبیعی:

جغرافیای طبیعی علمی است که محیط طبیعی و تاثیر عوامل و عناصر محیطی بر زندگی و فعالیت انسان را مطالعه می کند. این علم در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی است.

گرایش ژئومورفولوژی:

ژئومورفولوژی بیشتر به پدیده های سطح زمین توجه دارد یعنی، ریخت یا چهره زمین را مطالعه می کند. به همین دلیل این علم ارتباط نزدیکی با زمین شناسی دارد و تحت تاثیر یافته های علم زمین شناسی است. چرا که ریخت یا شکل ظاهری زمین، تبلور اتفاقات درون زمین می باشد. البته زمین شناسی بیشتر به اعماق و لایه های درونی زمین می پردازد اما ژئومورفولوژی فرآیندهای بیرونی یا سطحی زمین را مطالعه می کند.

دروس تخصصی گرایش ژئومورفولوژی:

ژئومورفولوژی مناطق شهری، نقشه ها و نمودارهای ژئومورفولوژی، هیدرولوژی کاربردی، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، تفسیر نقشه (توپوگرافی و زمین شناسی)، پایان نامه.

گرایش آب و هواشناسی( اقلیم):

رشته آب و هواشناسی فرآیندهای حاکم در داخل جو از جمله انرژی و توزیع آن در سطح سیاره زمین، حرکات جو و قانونمندی های حاکم بر این حرکات و تاثیر این فعالیت ها بر روی زیست و فعالیت انسان ها، جانداران و محیط بی جان سیاره زمین را مطالعه می کند.

این گرایش بیشتر مسائل آب و هوا و تاثیر عناصر و عوالم اقلیمی در فعالیت انسان و مسائلبهره برداری از زمین مثل کشاورزی مطرح می شود.

درس های این رشته در طول تحصیل:

دروس مشترک بین شاخه های جغرافیا:

جغرافیای آبها، جغرافیای خاکها، جغرافیای زیستی، آب و هوای ایران، ژئومورفولوژی ایران، منابع و مسائل آب ایران، اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای، مبانی جغرافیای جمعیت، مبانی جغرافیای روستایی، مبانی جغرافیای اقتصادی: کشاورزی، مبانی جغرافیای اقتصادی: صنعت، حمل و نقل و انرژی، جغرافیای سیاسی، مبانی جغرافیای شهری، جغرافیای کوچ نشینی، پژوهش میدانی در جغرافیا ( روش تحقیق عملی)، زمین در فضا، ریاضیات، آمار و احتمالات۱، منابع و مآخذ جغرافیای ایران، فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی، تاریخ علم جغرافیا، کارتوگرافی(نقشه کشی)، نقشه برداری( نظری و عملی)، نقشه خوانی، روش تحقیق: نظری، اصول سنجش از دور، کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا، آمار و احتمالات :۲ کاربرد آمار در جغرافیا، کامپیوتر در جغرافیا، مبانی علم جغرافیا، زمین شناسی برای جغرافیا، مبانی اقلیم شناسی، آب و هوای کره زمین، مبانی ژئومورفولوژی: ۱ ساختمانی، مبانی ژئومورفولوژی:۱ دینامیک.

دروس اصلی مشترک بین گرایشهای جغرافیای طبیعی:

جغرافیای قاره ها، جغرافیای کوارترنر، زمین شناسی ایران، مسایل جغرافیایی مناطق خشک ایران، حفاظت خاک، جنگل ومرتع و مسایل آن در ایران، جغرافیای ناحیه ای ایران، متون جغرافیای طبیعی به زبان خارجی، جغرافیای انسانی ایران(۱): (جمعیت- اقتصادی)، جغرافیای انسانی ایران (۲): ( شهری – روستایی)، نقشه برداری تکمیلی، مبانی محیط زیست، ژئومورفولوژی اقلیمی، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ( با تاکید بر ایران).

شاخه کارتوگرافی:

کارتوگرافی هنر، علم و فن تهیه انواع نقشه برای استفاده در ساختار اقتصادی، فرهنگی، دفاع ملی، روابط بین الملل، تعلیم و

تربیت، جهانگردی و موارد متنوع دیگر است. یعنی یک جغرافیدان به یاری نقشه اطلاعات دقیقی درباره موقعیت ها و پراکندگی ها به دست می آورد.

حال با توجه به این که ما صدها نوع نقشه داریم، مشخص است که تهیه یک نقشه نیاز به مهارتی خاص دارد که این مهارت را دانشجوی رشته کارتوگرافی به دست می آورد.

دروس پایه و اصلی:

ریاضیات، سنجش از راه دور، ژئومورفولوژی ایران، جغرافیای آبهای ایران، منابع و مآخذ جغرافیای ایران، متون جغرافیایی به زبان خارجی، جغرافیای خاکها، جغرافیای نظامی ایران، مبانی جغرافیای سیاسی، فلسفه ی جغرافیا، زمین در فضا، زمین شناسی برای جغرافیا، مبانی آب و هواشناسی، جغرافیای آبها، ژئومورفولوژی عمومی، جغرافیای زیستی، کاربرد آمار در جغرافیا، جغرافیای اقتصاد عمومی، جغرافیای جمعیت، جغرافیای روستایی( عمومی و ایران)، جغرافیای شهری( عمومی و ایران).

دروس تخصصی:

آمار و احتمالات، کامپیوتر، فیزیک نور، کلیات جغرافیای جهان، تئوری خطاها، فتوگرامتری، تفسیر عکس، هیدروگرافی، نقشه برداری، کارتوگرافی ریاضی، کارتوگرافی موضوعی، عکاسی و فن چاپ، گرافیک، اردو نقشه برداری هیدروگرافی، پروژه کارتوگرافی، کارتوگرافی کامپیوتری، جغرافیای خلیج فارس، ژئودزی عمومی، نجوم ژئودزی، کارتوگرافی.

شاخه جغرافیای انسانی:

جغرافیای انسانی به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم جغرافیا در دو گرایش جغرافیای شهری و روستائی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورمان ارائه می شود.

گرایش جغرافیای شهری:

جغرافیای شهری به مطالعه مسائل مهمی از جمله گسترش شهرها، مسائل اقتصادی و جمعیتی شهرها و همچنین بحث روز جغرافیای شهری یعنی توریسم می پردازد.

بررسی نحوه اشغال فضا، نوع تمرکز و پراکندگی مشاغل نیز در یک شهر و همچنین چگونگی جابجایی از محل کار به سکونت، ارتباط شغل و مسکن و تاثیرات متقابل و چند جانبه ای که میان این متغییرها برقرار است، در جغرافیای اجتماعی شهرها بررسی می شود.

دروس تخصصی گرایش جغرافیای شهری:

اقتصاد شهری، شهرها و شهرکهای جدید، روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران، اصول و روشهای برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری در ایران، کارگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای(روش تهیه تفسیر طرحهای شهری و منطقه ای)، پایان نامه.

گرایش جغرافیای روستایی:

این گرایش به بررسی رابطه شهر و روستا، برنامه ریزی و توسعه روستایی، نوسازی و آینده روستاها، روستاهای آینده، علل و عوامل مهاجرت روستانشینان، بهداشت و اوقات فراغت روستائیان، حفظ محیط زیست، نحوه حمل و نقل، کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی روستاها می پردازد.

دروس تخصصی گرایش جغرافیای روستایی:

اصول و روشهای برنامه ریزی روستائی، اقتصاد روستائی، روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران، برنامه ریزی روستائی در ایران، کارگاه برنامه ریزی روستائی:( روش تهیه و تفسیر طرحهای روستائی)، پایان نامه.

گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری تلاش می کند تا با توجه به عوامل انسانی و طبیعی موجود در هر شهر، برای مسائل جمعیتی، اقتصادی، زیست محیطی آن برنامه ای بیندیشد تا مطابق این برنامه مهندسین معمار، عمران، سازه و تاسیسات، بخشهای مختلف شهر را طراحی کرده و یا مشکلات شهر را حل نمایند.

دروس اصلی مشترک بین گرایشهای جغرافیای انسانی:

جغرافیای جمعیت ایران، جغرافیای روستائی ایران، جغرافیای شهری ایران، جغرافیای اقتصادی ایران:۱ کشاورزی، جغرافیای اقتصادی ایران:۲ صنعت، حمل و نقل انرژی، اصول علم اقتصاد، نظریه های اقتصادی و اقتصاد توسعه، متون جغرافیای انسانی به زبان خارجی، نقشه ها و نمودارهای موضوعی در جغرافیای انسانی، ویژگیهای جغرافیای انسانی مناطق خشک ایران، جغرافیا و صنعت توریسم، ویژگیهای جغرافیایی کشورها توسعه یافته، ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی، ویژگیهای جغرافیایی آسیای میانه، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیای تاریخی( با تاکید بر ایران).

گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶:

این رشته دارای ۱۱ گرایش به شرح زیر می‌باشد:

۱- آب و هواشناسی (شامل گرایش های: ۱- آب و هواشناسی کشاورزی، ۲- آب و هواشناسی کاربردی، ۳- مخاطرات آب و هوایی، ۴- تغییرات آب و هوایی اقلیمی، ۵- آب و هواشناسی سینوپتیک، ۶- آب و هواشناسی شهری، ۷- آب و هواشناسی ماهواره ای)

۲- ژئومورفولوژی (شامل گرایش های: ۱- برنامه ریزی محیطی، ۲- هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی)

۳- جغرافیا و برنامه ریزی شهری

۴- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۵- برنامه ریزی آمایش سرزمین

۶- مخاطرات محیطی

۷- جغرافیای سیاسی

۸- جغرافیای نظامی

۹- طبیعت گردی

۱۰- جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

۱۱- جغرافیا و دفاع مقدس

موقعیت‌های شغلی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی:

فارغ‌التحصیلان رشته جغرافیا می‌توانند به عنوان نقشه‌بردار یا مشاور در زمینه‌های برنامه‌ریزی نظامی، سیاسی، عمرانی و … مشغول به كار شوند و یا جذب آموزش و پرورش و یا مراكز آموزشی شوند. امكان ادامه تحصیل برای علاقه‌مندان و دانشجویان این رشته تا دكترا امكان‌پذیر است.

منابع آزمون

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم جغرافیایی ۱۱۰۲

  • گرایش برنامه‌ریزی شهری

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

– متون زبان جغرافیای انسانی جلد ۱ و ۲ (پیام نور)

جغرافیای شهری:

۱- دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، حسین شکویی

۲- جغرافیای شهری، اصغر نظریان

۳- جغرافیا و شهرشناسی، یداله فرید

۴- پویایی نظام شهری اصغر نظریان

برنامه‌ریزی شهری:

۱- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌اله زیاری

۲- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، اسماعیل شیعه

۳- برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، کرامت‌اله زیاری

۴- برنامه‌ریزی شهری در ایران، غلامحسین مجتهدزاده

۵- تحلیلی بر برنامه‌ریزی شهری در ایران، مشهدی‌زاده، دهاقانی، دانشگاه علم و صنعت

۶- کاربری اراضی شهری محمدرضا پورمحمدی

۷- فرآیند برنامه‌ریزی شهری در ایران، محمد تقی رهنمایی

۸- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌الله زیاری

۹-  مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری، دکتر زیاری

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، گیتاشناسی

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، گیتاشناسی

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

 

  • گرایش برنامه‌ریزی روستایی

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، گیتاشناسی

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، گیتاشناسی

جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران):

۱- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

۲- جغرافیای روستایی ایران، دکتر مسعود مهدوی

۳- جغرافیای کوچ‌نشینی، دکتر رحیم مشیری

برنامه‌ریزی روستایی:

۱- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، کرامت اله زیاری

۲- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین‌زاده دلیر

۳- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

۴- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین آسایش

۵- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، دکتر محمدرضا رضوانی، نشر قومس

۶- برنامه‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران، دکتر حسن مطیعی لنگرودی، جهاد دانشگاهی مشهد

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

 

  • گرایش‌های برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

برنامه‌ریزی شهری:

۱- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌اله زیاری

۲- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، اسماعیل شیعه

۳- برنامه‌ریزی کاربردی اراضی شهری، کرامت‌اله زیاری

۴- برنامه‌ریزی شهری در ایران، غلامحسین مجتهدزاده

۵- تحلیلی بر برنامه‌ریزی شهری در ایران، مشهدی‌زاده، دهاقانی، دانشگاه علم و صنعت

۶- کاربری اراضی شهری، محمدرضا پورمحمدی

۷- فرآیند برنامه‌ریزی شهری در ایران، محمد تقی رهنمایی

۸- برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌الله زیاری

۹- مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری، دکتر زیاری

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، گیتاشناسی

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، گیتاشناسی

برنامه‌ریزی روستایی:

۱- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، کرامت‌اله زیاری

۲- برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین‌زاده دلیر

۳- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

۴- اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین آسایش

۵- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، دکتر محمدرضا رضوانی، نشر قومس

۶- برنامه‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران، دکتر حسن مطیعی لنگرودی، جهاد دانشگاهی مشهد

۷- مقدمه‌ای بر جغرافیای روستایی، مسعود مهدوی

برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین:

۱- برنامه‌ریزی فضایی و آمایش سرزمین

۲- برنامه‌ریزی منطقه‌ای

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

 

  • گرایش‌های طبیعت‌گردی و برنامه‌ریزی گردشگری

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

مبانی جغرافیای طبیعی:

۱- آب‌و‌هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی

۲- آب و هوای ایران، دکتر علیجانی

۳- ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج اله محمودی

۴- ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

جاذبه‌های گردشگری:

۱- گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، پاپلی یزدی و مهدی سقایی

۲- جغرافیا و صنعت توریسم، دکتر علی اصغر رضوانی

۳- اکوتوریسم، مفهومی نو در جغرافیای گردشگری، مهندس علی اکبری و دکتر مهدی قرخلو

۴- مدیریت گردشگری، دکتر مهدی کاظمی

مبانی جغرافیای انسانی:

۱- زمینه‌های غالب در جغرافیای انسانی، فاطمه به فروز

۲- مبانی جغرافیای انسانی، جواد صفی نژاد

۳- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

روش تحقیق و فناوری‌های جغرافیایی:

۱- مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، دکتر حافظ‌نیا، سمت

۲- درآمدی بر روش‌ها و فنون میدانی جغرافیا، ترجمه دکتر علیجانی، سمت

۳- مبانی علوم و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، دکتر عباس علی محمدی

۴- مبانی سنجش از دور، مهندس سید باقر فاطمی و مهندس یوسف رضایی

۵- اصول سنجش از دور نوین، کاظم علوی‌پناه، انتشارات دانشگاه تهران

 

  • گرایش آب‌وهواشناسی و ژئومورفولوژی

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

ژئومورفولوژی:

۱- ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج‌اله محمودی

۲- ژئومورفولوژی دینامیک، دکتر فرج‌اله محمودی

۳- ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

۴- ویژگی‌های طبیعی ایران

۵- ژئومورفولوژی اقلیمی دکتر محمودی

۶- ژئومورفولوژی ایران دکتر طالقانی

آب‌ و‌ هواشناسی:

۱- مبانی آب‌و‌هواشناسی، دکتر کاویانی، دکتر علیجانی

۲- آب‌وهوای ایران، دکتر علیجانی

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی:

۱- مبانی سنجش از دور ، مهندس سید باقر فاطمی و مهندس یوسف رضایی

۲- مبانی علوم و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، دکتر عباس علی محمدی، انتشارات سمت

۳- درآمدی بر سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، قهرودی تالی و بابایی فینی، انتشارات دانشگاه پیام نور

۴- اصول سنجش از دور نوین، کاظم علوی پناه، انتشارات دانشگاه تهران

۵- سنجش از دور (اصول و کاربرد)، حسن علیزاده ربیعی، انتشارات سمت

 

  • گرایش جغرافیای سیاسی

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، گیتاشناسی،

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی،

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، گیتاشناسی

جغرافیای سیاسی:

۱- جغرافیای سیاسی ایران ، محمدرضا حافظ‌نیا

۲- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، پرویز مجتهدزاده

۳- مبانی جغرافیای سیاسی، دکتر دره میر حیدر

۴- جغرافیای سیاسی ایران، دکتر محمد رضا حافظ‌نیا

آمار و احتمال:

– آمار و احتمال مقدماتی (دکتر جواد بهبودیان)

ژئوپلتیک:

۱- اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، حافظ‌نیا

۲- افق‌های جدید در جغرافیای سیاسی، حافظ‌نیا

۳- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، مجتهدزاده

 

  • گرایش جغرافیای نظامی

زبان عمومی و تخصصی:

– ۵۰۴ لغت

مبانی جغرافیای طبیعی:

۱- آب‌و‌هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی

۲- آب و هوای ایران، دکتر علیجانی

۳- ژئومورفولوژی ساختمانی، د کتر فرج اله محمودی

۴- ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

فلسفه جغرافیا:

۱- اندیشه‌های نو در فلسفه جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲- قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳- شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴- فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

مبانی جغرافیای انسانی:

۱- زمینه‌های غالب در جغرافیای انسانی، فاطمه بهفروز

۲- مبانی جغرافیای انسانی، جواد صف‌نژاد

۳- مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار:

۱- جغرافیای نظامی ایران، جلد اول تا پنجم، سید یحیی رحیم صفوی

۲- مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران، دکتر سید یحیی رحیم صفوی

جغرافیای سیاسی:

۱- جغرافیای سیاسی ایران ، محمدرضا حافظ‌نیا

۲- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، پرویز مجتهدزاده

۳- مبانی جغرافیای سیاسی، دکتر دره‌میرحیدر

۴- جغرافیای سیاسی ایران، دکتر محمد رضا حافظ‌نیا

نام دروس و ضرایب

مجموعه علوم جغرافیا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *