021-28422910
info@utiran.com
  • نمونه سوالات مدارس

لیست بیماری های پدر که نیازمند مراقبت مشمول است و معافیت کفالت به او تعلق میگیرد

در راستای اجرای ماده ۲۳ فصل دوم آیین نامه معاینه و معافیت مشمولین در صورتیكه پدر مشمول دارای بیماری یا نقص عضوی به شرح زیر باشد از نظر شورای پزشكی نیاز به مراقبت و نگهداری دارد.

لیست بیماری های پدر که نیازمند مراقبت مشمول است :

۱- كلیه بدخیمی های دستگاه های بدن كه موجب ناتوانی و اركارفتادگی فرد گردد و یا پیشرفته و مقاوم به درمان باشد و به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

۲- تومورها و آدنوپاتیهای مزمن و غیرقابل درمان مدیاستن همراه با علایم فشاری برمدیاستن.

تبصره: در مورد سرطانهای قابل درمان و محدود كه متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد این قسمت مداق ندارد.

۳- جذام با تشخیص متخصص پوست و تایید مراكز مبارزه با جذام در مرحله ایزوله شدن بیمار و تا زمانی كه خطر واگیر بیماری به دیگران وجود دارد و به همین نحو در انواعی از بیماری كه پیشرفته بوده و عوارض شدید پوستی یا عصبی در شخص مبتلا ایجاد كرده باشد.

۴- سیفلیس های عصبی یا قلبی عروقی شدید و یا سیفلیس های استخوانی كه ایجاد ضایعات انهدامی در استخوان یا مفاصل كرده باشد.

۵- مبتلایان به سل فعال كه منجر به محدودیت و ازكارافتادگی فرد گردد با تایید مراكز تخصصی مربوطه.

۶- آرتریت های مزمن توام با تغییر شكل در استخوان ها و جمود در مفاصل و ستون فقرات به صورت پیشرفته كه مانع انجام فعالیتهای روزمره شده باشد.

۷- انواع نوروپاتی ها و میوپاتی های اولیه و ثانوی در مراحل پیشرفته كه منجر به ناتوانی و اختلال در ایستادن و حركت شده باشد.

۸- فلج اندام فوقانی یا تحتانی یا نیمه بدن ( همی پلژی، پاراپلژی) كه موجب ناتوانی در اعمال وزانه شخص شده باشد.

۹- پاركینسون در مراحل پیشرفته با علایم بالینی واضح و با تایید متخصص بیماریهای اعصاب.

۱۰- مولتیپل اسكلروز در مرحله استقرار كامل.

۱۱- انواع صرع مقاوم به درمان.

۱۲- كلیه ضایعات عروقی مغزی كه موجب ناتوانی فرد گردد.

۱۳- كلیه بیماری ها ، تروما ها و اعمال جراحی روی ستون فقرات كه منجر به اختلالات اسفنكتری و فقدان ارزش كاری یك اندام شده باشد.

۱۴- هرگونه اعمال جراحی روز مغز در صورتیكه منجر به عوارض عصبی یا روانی شدید بعد از عمل شده باشد.

۱۵- پسكیوزها و بیماری های روانی مزمن با سابقه معتبر بستری های متعدد در بیمارستان های روانی و یا تایید متخصص بیماری های روانی.

۱۶- نقص عقلانی و كند ذهنی با كسب نظر از متخصص مربوطه و مراكز توانبخشی كه ضریب هوشی به ۳۰% و كمتر نقصان یافته باشد ( میزان كارایی شخص از نظر مراكز توانبخشی ۳۰% باشد)

۱۷- در مورد قطع یا از كارافتادگی اندام فوقانی یا تحتانی به شرح زیر رفتار شود.

الف) قطیع یك پا از زانو به بالا و یا اینكه عملا یك پا كارایی خود را از دست داده باشد.

ب) قطع هر دو پا از زانو به بالا و یا اینكه عملا یك پاكارآتی خود را از دست داده باشد.

ج) قطع یك دست از آرنج به بالا و یا اینكه یك دست عملا كارایی خود را از دست داده باشد.

د) قطع هر دو دست از هر جا كه باشد.

۱۸- بیماری های مزمن و انسداد شدید ریه به همراه كاهش ظرفیت تنفسی ریه به میزان ۵۰% و بیشتر.

۱۹- تغییر شكل های شدید مادرزادی جدار قفسه صدری كه موجب كاهش ظرفیت تنفسی به میزان ۵۰% و یا كمتر یا نارسایی قلب شده باشد.

۲۰- سابقه اعمال جراحی ریه و قفسه صدری ( توراكوپلاستی، رزكسیون ریه) كه منجر به كاهش ظرفیت تنفسی به میزان ۵۰% و یا كمتر شده باشد.

۲۱- هیپرتیروئیدی شدید همراه با عوارض قلبی، عصبی، چشمی و لاغری مفرط و هیپوتیروئیدی پیشرفته با ایجاد عوارض.

۲۲- دیابت شیرین مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمی، عصبی و كلیوی پیشرفته.

۲۳- آكرومگالی، ژیگانتیسم، كوشینگ، آدیسون در هر مورد به شرطی كه پیشرفته بوده و عوارض جسمی یا روانی یا علایم بالینی واضح ایجاد كرده باشد به همراه سوابق معتبر پزشكی و. با تایید متخصص غدد مترشحه.

۲۴- چاقی مفرط به قسمی كه وزن شخص ۸۰% و یا بالاتر از وزن مطلوب = (۲+۱۰۰ – طول قد) و یا BMI < 40 باشد.

۲۵- بیماری های مزمن كبدی همراه با عوارض مربوطه (آسیت و…)

۲۶- نارسایی مزمن كلیه با علایم واضح بالینی و پاراكلینیكی به تایید متخصص نفرولوژی.

۲۷- بیماری های التهابی مزمن روده ( كرون، كولیت اولسرو) كه پاسخ به درمان طبی نداده و دچار عوارض گوارشی شده باشد.

۲۸- هموفیلی های شدید كه نیاز به مراقبت های ویژه دارند.

۲۹- كولستومی های دائمی.

۳۰- كلیه اعمال جراحی در سرتاسر دستگاه ادراری كه منجر به تغییر مسیر ادراری بشود و انواع پیوندها نظیر پیلوستومی، نفروستومی، اورتروستومی- جلدی، سیستوستومی.

۳۱- فیستولهای مثانه به ركتوم غیرقابل درمان.

۳۲- برداشتن كامل مثانه.

۳۳- برداشتن هر دو كلیه و یا یك كلیه به همراه اختلال عملكرد در كلیه مقابل.

۳۴- پیوند كلیه.

۳۵- فقدان هر دو چشم و یا آنكه هر دو چشم عملا فاقد بینایی باشد.

تبصره: به هر علتی كه دید یك چشم به میزان ۱۰۰% و دید چشم دیگر به میزان ۵۰% از بین رفته باشد و یا دید هر دو چشم در مجموع به اندازه ۵۰% دید یك چشم باشد این نوع مصداق دارد.

۳۶- كری كامل هر دو گوش كه با سمعك نیز میزان كاهش شوایی از ۶۰ دسی بل مجموعا در هر دو گوش بیشتر باشد.

۳۷- كری و لالی توام با تایید متخصص گوش ،‌حلق، بینی.

۳۸- بیماریهای مادرزادی، اكتسابی ، تومورال، یا التهابی ( روماتیسمال) قلبی، آئورت و یا سرخرگهای بزرگ دیگر مانند كواركتاسیون. آنوریسم ها و یا اتساع سرخرگها ریوی، كانال آرتریل باز، تنگی شریان ریوی اصلی، فیستولهای شریانی و ریوی در صورت عارضه دار بودن.

۳۹- بیماری عروق كرونر ( انفاركتوس میوكارد و آنژین صدری) كه موجب درجاتی از نارسایی قلبی و ازكارافتادگی فرد گردد با تشخیص مراكز تخصصی ن.م.

۴۰- نارسایی پیشرفته قلب با علایم بالینی واضح.

۴۱- اعمال پیوند عروق كرونر و تعویض دیچه های قلب و گذاشتن پین میكرهای دائمی كه علیرغم انجم عمل درجاتی از نارسایی قلب وجود داشته باشد.

۴۲- انواع آریتمی ها و بلوكهای قلبی كه موجب نارسایی قلبی شده و امكان انجام فعالیت روزمره را از شخص بگیرد.

۴۳- انواع كاردیومیوپاتی ها.

۴۴- قرار گرفتن شخص در كلاسهای ۳ و ۴ تنگی نفس می باشد.

۴۵- اختلالات عروقی كه منجر به فلبیت و پری فلبیت همراه با ورم شدید و مزمن اندام گردیده و آندارتریت مسدود كننده.

۴۶- كلیه بیماریهای ناتوان كننده و شدید پوستی كه به درمان مقاوم بوده وبه تایید متخصین مربوطه رسیده باشد.

۴۷- اسكار و كلوئید ناشی از سوختگی ها كه موجب اختلال عملكرد اعضا شده و یا بیش از ۵۰ درصد از سطح بدن را فراگرفته باشد.

۴۸- سندرم سوء جذب كه موجب كاشكسی شدید فرد گردد و پاسخ ب درمان طبی نداده باشد.

۴۹- ضعف شدید جسمانی ( كاشكسی ) به علل مختلف و نواقص و معایبی كه توان جسمانی را به میزان كاهش داده باشد كه عملا شخص مورد معاینه بدون كمك دیگران در انجام حوایج و تكالیف و كارهای روزمره ناتوان شده و نیاز به مراقبت شخص دیگری داشته باشد.

لیست بیماری های پدر که نیازمند مراقبت مشمول است  –  یوتیران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *