021-28422910
info@utiran.com
 • نمونه سوالات مدارس

علوم سیاسی و روابط بین الملل | معرفی رشته | منابع و ضرایب (کارشناسی ارشد)

معرفی رشته

معرفی رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۱۳۰

معرفی رشته علوم سیاسی – مقطع کارشناسی ارشد

برنامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی که با همکاری اکثریت مدرسین این رشته و با در نظر گرفتن آئین نامه ها و مقررات آموزش مصوب و امکانات موجود دانشگاهها تهیه گردیده است.

دارای مشخصاتی بشرح زیر میباشد:

۱این رشته بدون شاخه وفقط بصورت کارشناسی ارشد علوم سیاسی ارائه می گردد.
۲- کارشناسی ارشد روابط بین الملل قبل منحل اعلام می گردد و دانشجویان فعلی کارشناسی ارشد روابط بین الملل میتوانند واحدهای باقیمانده خود را از دروس پیشنهادی این برنامه انتخاب نمایند، توصیه می شود این دانشجویان سعی نمایند دروس ارائه شده در رابطه با مسائل روابط بین الملل را انتخاب نمایند.
۳- در این برنامه سعی شده است اولاً به کلیه دانشجویان دانش و آگاهی مشترک و درعین حال وسیعتری در مسائل مورد نظر داده شود. دروس اجباری با همین فکر تعیین گشته اند. ثانیاً دروس اختیاری نیز از آنچنان ماهیتی برخوردارند که دانشجویان با انتخاب مجموعه دروس معین میتوانند در زمینه مورد نظر تخصص بیشتری بیابند. برای رسیدن به این مهم دروس اختیاری مورد نیاز خود را از میان دروس پیشنهادی یک گروه معین انتخاب نماید. دانشجویان در صورت تمایل میتوانند فقط یک درس از دروس سه گروه دیگر را نیز انتخاب نمایند.
اجرای این بند منوط به وجود امکانات ارائه دروس از طرف گروههای آموزشی میباشد.

طول دوره تحصیل

طول دوره براساس ماده ۶ آئین نامه آموزش دوره کارشناسی ارشد مصوب ۲۵/۱۰/۷۳ شورایعالی برنامه ریزی عبارت از حداکثر مدتی است که دانشجو باید دروس تعیین شده در این دوره را (با پایان نامه ) براساس مقررات مربوطه به پایان برساند. طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم سیاسی حداکثر ۳ سال است. واحدهای هر نیسمال حداقل ۹ و حداکثر ۱۴ واحد میباشد (ماده ۹ آئین نامه فوق الذکر )

تعداد واحدها

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته علوم سیاسی کلاً ۳۲ واحد نیمسالی است که شامل ۲۸ واحد درسی اختصاص و ۴ واحد رساله میباشد.

الف)در تنظیم دروس اختصاصی کوشش بر آن قرار داشته است که به دانشجویان امکان تخصص در زمینه بخصوص داده شود و درعین حال قادر باشند اطلاعاتی کافی در سایر زمینه ها کسب نمایند. برای دست یافتن به این هدف از مجموع ۲۸ واحد دروس اختصاصی تعداد ۲۰ واحد اجباری و ۸ واحد اختیاری منظور شده است.

ب:ازآنجا که آگاهی دانشجویان از مسائل سیاسی جاری حائز اهمیت است و هم چنین به منظور استفاده از دانش تخصصی صاحبنظران و اساتید عالیقدر (داخلی و خارجی در دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی اجازه داده میشود که هر دانشکده با توجه به امکانات موجود در هر ترم حداکثر یک درس در واحدی جدید بصورت اختیاری (درس آزاد) ارائه دهد. این نوع دروس نبایستی بیشتر از دو ترم ارائه گردد و هر دانشجو و کل دوره فوق لیسانس میتواند حداکثر و درس دو واحدی آزاد (یعنی مجموعاً ۴ واحد )بدون توجه به گروه درسی انتخابی خود اختیار نماید.(واحدهای دروس مزبور بخشی از ۸ واحد اختیاری محسوب می شود.

ج: آن گروه از دانشجویان پذیرفته شده در دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی که در دوره کارشناسی دروس معارف اسلامی (۲) و منطق (قدیم و جدید) (۲) را نگذارنده بایستی این دو دروس را که جمعاً دارای ۴ واحد میباشد علاوه بر ۳۲ واحد دوره کارشناسی ارشد بگذرانند.

دانشگاه هایی که در رشته ارشد روابط بین الملل پذیرش دانشجو دارند

بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۵

 • دانشگاه بین المللی امام خمینی  
 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه تهران     
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه رازی     
 • دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشگاه گیلان
 • دانشگاه فردوسی
 • دانشگاه علامه طباطبایی
 • دانشگاه مازندران
 • دانشگاه یزد دانشگاه خوارزمی
 • دانشکده روابط بین الملل دانشگاه غیر انتفاعی مفید قم

دانشگاههای پذیرنده ارشد روابط بین الملل که همزمان در مقطع دکترای این رشته نیز پذیرش دانشجو دارند:

(بر اساس دفترچه انتخاب رشته ۹۵)

 • دانشگاه اصفهان
 • دانشگاه گیلان
 • دانشگاه تهران    
 • دانشگاه شهید
 • بهشتی
 • دانشگاه تربیت
 • مدرس    
 • دانشگاه علامه طباطبایی
منابع

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل ۱۱۳۰  

۱٫گرایش علوم سیاسی: 

دانشجوی این گرایش به زبان عمومی و تخصصی ـ مبانی علم سیاست ـ جامعه‌شناسی سیاسی ـ اندیشه‌های سیاسی (غرب و اسلام) ـ تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون) ـ نظام‌های سیاسی تطبیقی ـ جهان سوم و مسائل آن و جامعه‌شناسی سیاسی پاسخ می‌دهند.

۲٫گرایش روابط بین‌الملل:

در این گرایش دانشجو به دروس زبان عمومی و و تخصصی ـ اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی ـ اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)ـ جهان سوم و مسائل آن ـ حقوق بین الملل عمومی ـ سازمان های بین المللی و تاریخ روابط بین الملل را پاسخ می دهند.

زبان عمومی تخصصی:

۱٫     زبان تخصصی هرمز داورپناه
۲٫     ۵۰۴ واژه کاملاً ضروری
۳٫     فرهنگ روابط بین¬الملل (جک.سی.پلینو)

مبانی علم سیاست:

۱٫     بنیادهای علم سیاست (دکتر عبدالرحمن عالم)
۲٫     آموزش دانش سیاسی (دکتر حسین بشیریه)
۳٫     سیاست و حکومت جدید (دکتر عبدالرحمن عالم)
۴٫     اصول علم سیاست (موریس دوورژه)

جامعه‌شناسی سیاسی:

۱٫     جامعه‌شناسی سیاسی (دکتر حسین بشیریه)
۲٫     درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی (دکتر حسین نقیب‌زاده)
۳٫     جامعه‌شناسی سیاسی (موریس دورژه)

اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی:

۱.     اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل (دکتر سید عبدالعلی قوام)
۲٫     اصول روابط بین‌الملل (دکتر سیف‌زاده)
۳٫     روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها (دکتر قوام)
۴٫     اصول روابط بین¬الملل (دکتر قاسمی)

اندیشه‌های سیاسی:

۱٫     تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (الف و ب) (عالم)
۲٫     تاریخ فلسفه سیاسی در غرب (دکتر طاهری)
۳٫     تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام (قادری)
۴٫     نظام سیاسی و دولت در اسلام (فیرحی)
۵٫     تاریخ اندیشه سیاسی و دولت در اسلام (قادری)
۶٫     قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام

تحولات سیاسی اجتماعی ایران:

۱.     تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (دکتر ازغندی)
۲٫     درآمدی بر جامعه¬شناسی ایران (دکتر ازغندی)
۳٫     مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی(دکتر زیبا کلام)
۴٫     اقتصاد سیاسی ایران (کاتوزیان) ۶ـ ایران بین دو انقلاب (یرواند آبراهامیان)
۵٫     روابط خارجی ایران (دکتر ازغندی)
۶٫     نخبگان سیاسی ایران بین ۲ انقلاب (دکتر ازغندی)

جهان سوم و مسائل آن:

۱٫     عقلانیت و آینده توسعه یافتگی در ایران (دکتر محمود سریع‌القلم)
۲٫     توسعه در مکاتب متعارض (دکتر احمد ساعی)
۳٫     مسائل سیاسی ـ اقتصاد جهان سوم (ترجمه دکتر احمد ساعی)
۴٫     نظریه‌های امپریالیسم (دکتر ساعی)

نظام‌های سیاسی تطبیقی:

۱.     سیاست‌های مقایسه‌ای (سید عبدالعلی قوام)
۲٫     چارچوبی تحلیل برای بررسی سیاست تطبیقی (آلموند، علیرضا طیب)
۳٫     چالش‌های توسعه سیاسی (سید عبدالعلی قوام)
۴٫     چالش¬های توسعه سیاسی (دکتر محمود سریع القلم)

حقوق بین‌الملل عمومی:

۱٫     حقوق بین‌الملل عمومی (دکتر ضیایی بیگدلی)
۲٫     پایسته¬های حقوق بین¬الملل عمومی (دکتر موسی¬زاده)

سازمان‌های بین‌المللی:

۱٫     سازمان‌های بین‌المللی (دکتر موسی¬زاده) ۳ـ سازمان‌های بین‌المللی (دکتر آقایی)
۲٫     سازمان¬های بین¬الملی (دکتر غفوری)

تاریخ روابط بین‌الملل:

تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل (دکتر احمد نقیب‌زاده)
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز:
۱٫     تاریخ روابط خارجی ایران (هوشنگ مهدوی)
۲٫     تاریخ روابط خارجی ایران (دکتر ازغندی)
۳٫     سیاست خارجی ایران، چارچوب¬ها و جهت¬گیری¬ها (دکتر ازغندی)

روش پژوهش:

۱٫     روش تحقیق در علوم سیاسی (دکتر ابوالقاسم طاهری)
۲٫     روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین¬الملل (دکتر سریع القلم)
۳٫     پژوهش در علوم سیاسی (دکتر سید امامی)
۴٫     رهیافت و روش در علوم سیاسی (دکتر منوچهری)

 سیاست و حکومت منطقه مرتبط:

۱٫     سیاست و حکومت در اروپا (دکتر نقیب¬زاده)
۲٫     سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا (محمد امجد)
۳٫     سیاست و حکومت در آسیای مرکزی (الهه کولایی)
۴٫     سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی (الهه کولایی)
۵٫     ریشه¬های بحران در خاورمیانه (حمید احمدی)

نام دروس و ضرایب

علوم سیاسی و روابط بین الملل

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *